Stiftelsens för Åbo Akademi

ÅRSBERÄTTELSE 2019

Pil

Stiftelsens för Åbo Akademi

ÅRSBERÄTTELSE 2019

Pil

Styrelseordförande Gisela Knuts översikt

Under verksamhetsåret 2019 har Stiftelsen för Åbo Akademi fortsatt fokusera på vår kärnverksamhet: att förverkliga vårt syfte ”att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi samt även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete”, att optimera avkastningen på stiftelsens förmögenhet och att utöver det fokusera på att förenkla våra strukturer.

Läs mer

Styrelseordförande Gisela Knuts översikt

Under verksamhetsåret 2019 har Stiftelsen för Åbo Akademi fortsatt fokusera på vår kärnverksamhet: att förverkliga vårt syfte ”att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi samt även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete”, att optimera avkastningen på stiftelsens förmögenhet och att utöver det fokusera på att förenkla våra strukturer.

Läs mer

Samhällsansvaret
styr oss

I skrivande stund har så gott som hela världen drabbats av coronavirusets framfart och även i Finland har beredskapslagen aktiverats med flera begränsningar i samhället. Frågor om ansvar har plötsligt blivit konkreta val och handlingar som var och en har tvingats ta ställning till.

Läs mer

Samhällsansvaret styr oss

I skrivande stund har så gott som hela världen drabbats av coronavirusets framfart och även i Finland har beredskapslagen aktiverats med flera begränsningar i samhället. Frågor om ansvar har plötsligt blivit konkreta val och handlingar som var och en har tvingats ta ställning till.

Läs mer

Stiftelsens bidrag till Åbo Akademi 2019

Stiftelsen har år 2019 som direkta bidrag till upprätthållandet av Åbo Akademi anslagit sammanlagt
10,6 miljoner euro, en ökning på 1,9 miljoner euro jämfört med föregående år.

Läs mer

2,2

miljoner euro utdelades som stipendier

3,9

miljoner euro till kultur

24,2

miljoner euro var de totala kostnaderna för att förverkliga stiftelsens syfte

Stiftelsens bidrag till Åbo Akademi 2019

Stiftelsen har år 2019 som direkta bidrag till upprätthållandet av Åbo Akademi anslagit sammanlagt
10,6 miljoner euro, en ökning på 1,9 miljoner euro jämfört med föregående år.

Läs mer

2,2

miljoner euro utdelades som stipendier

3,9

miljoner euro till kultur

24,2

miljoner euro var de totala kostnaderna för att förverkliga stiftelsens syfte
SPETSFORSKNING

Spetsenheterna som sätter Åbo Akademi på kartan

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut utsåg i januari 2019 fyra nya spetsenheter för perioden 1.3.2019–28.2.2023. Enheternas syfte är att framställa forskningsresultat på högsta internationella nivå och på så vis konkurrera om multinationell forskningsfinansiering. Samtliga enheter är verksamma vid Åbo Akademi och tilldelas ett årligt anslag på 250 000 euro. Forskningsinstitutet riktar årligen ytterligare 250 000 euro till att stödja spetsforskning enligt aktuella behov.

Läs mer
SPETSFORSKNING

Spetsenheterna som sätter Åbo Akademi på kartan

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut utsåg i januari 2019 fyra nya spetsenheter för perioden 1.3.2019–28.2.2023. Enheternas syfte är att framställa forskningsresultat på högsta internationella nivå och på så vis konkurrera om multinationell forskningsfinansiering. Samtliga enheter är verksamma vid Åbo Akademi och tilldelas ett årligt anslag på 250 000 euro. Forskningsinstitutet riktar årligen ytterligare 250 000 euro till att stödja spetsforskning enligt aktuella behov.

Läs mer
ARBETSSTIPENDIUM

VARFÖR
DONERAR VI TILL VÄLGÖRENHET?

Doktorand Ilia Gugenishvili intresserar sig för varför vissa individer och grupper donerar till särskilda välgörande ändamål. Vad får oss att skänka pengar till ett visst syfte, men välja bort ett annat? Och hur inverkar sociala medier på vårt donationsbeteende?

Läs mer
ARBETSSTIPENDIUM

VARFÖR DONERAR VI TILL VÄLGÖRENHET?

Doktorand Ilia Gugenishvili intresserar sig för varför vissa individer och grupper donerar till särskilda välgörande ändamål. Vad får oss att skänka pengar till ett visst syfte, men välja bort ett annat? Och hur inverkar sociala medier på vårt donationsbeteende?

Läs mer
Ina Laakso
PRISTAGARE

Spontanitet och öppenhet vägen in i studentpolitiken

Teologie kandidat Ina Laakso mottog Ralf Törngren-priset i maj 2019. Stiftelsen för Åbo Akademi delar årligen ut prissumman på 6 000 euro till en studerande eller anställd som har gjort en väsentlig insats för att utveckla akademin eller dess studentkår. Laakso fyller kriterierna med råge genom flerårigt engagemang för studerandes väl.

Läs mer
Annika Meinander
PRISTAGARE

Bananflugan hjälte i ny tarmforskning

Annika Meinander, doktor i biokemi och docent i molekylär genetik vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik, mottog Per Brahe-priset 2019. Tillsammans med sitt forskarteam vid Åbo Akademi undersöker hon bakomliggande orsaker till kroniska inflammationer, med särskild fokus på tarmen. Majoriteten av tarmcancerfallen uppstår till följd av långvariga inflammationer.

Läs mer
STIPENDIAT

PASSIONEN SYNS

I PRESTATIONEN

Våren 2019 tilldelades Lena Lindblom ett stipendium ur Tuve Knutssons stipendiefond. Fonden belönar årligen två studerande med ytterst goda studieresultat. För den blivande logopeden har genuint intresse varit nyckeln till akademisk framgång.

Läs mer
STIPENDIAT

PASSIONEN SYNS I PRESTATIONEN

Våren 2019 tilldelades Lena Lindblom ett stipendium ur Tuve Knutssons stipendiefond. Fonden belönar årligen två studerande med ytterst goda studieresultat. För den blivande logopeden har genuint intresse varit nyckeln till akademisk framgång.

Läs mer
INSTITUT

Nya stadgar och spetsenheter vid Forskningsinstitutet

Stiftelsens för Åbo Akademi Forskningsinstitut grundades 1972. Verksamhetens syfte är att stödja och utveckla vetenskaplig forskning, särskilt i anknytning till Åbo Akademi. För akademin är Forskningsinstitutet en avgörande finansiär och samarbetspartner.

Läs mer
INSTITUT

Nya stadgar och spetsenheter vid Forskningsinstitutet

Stiftelsens för Åbo Akademi Forskningsinstitut grundades 1972. Verksamhetens syfte är att stödja och utveckla vetenskaplig forskning, särskilt i anknytning till Åbo Akademi. För akademin är Forskningsinstitutet en avgörande finansiär och samarbetspartner.

Läs mer
INSTITUT

Transkönade ortodoxa judars könsuppfattning och trosutövning

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning tilldelade år 2019 TD Oriol Poveda Guillén sitt forskarpris. Poveda mottog utmärkelsen för sin doktorsavhandling i religionssociologi. I avhandlingen utforskar han frågor kring genus och religion hos transpersoner med ortodox-judisk bakgrund.

Läs mer
INSTITUT

Transkönade ortodoxa judars könsuppfattning och trosutövning

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning tilldelade år 2019 TD Oriol Poveda Guillén sitt forskarpris. Poveda mottog utmärkelsen för sin doktorsavhandling i religionssociologi. I avhandlingen utforskar han frågor kring genus och religion hos transpersoner med ortodox-judisk bakgrund.

Läs mer

EN NY MUSEAL
ORGANISATION TAR FORM

Året 2019 var ett år av förnyelse och omorganisering för den museala verksamheten vid Stiftelsen för Åbo Akademi. Samtidigt gjordes stora satsningar på att upprätthålla de värdefulla gamla fastigheterna.

I början av året överfördes Sibeliusmuseums verksamhet till stiftelsen och arbetet med att skapa en gemensam museal organisation, 3 Museer, inleddes. Arbetet har lett till ett ökat samarbete och effektivare kommunikation mellan museet Ett hem, Sibeliusmuseum och Casa Haartman. Till sommaren öppnades Sibeliusmuseums stämningsfulla innergård för allmänheten. Den urbana oasen döptes till Sibbe Atrium. Det äldsta av stiftelsens museer, Ett hem, var stängt på grund av en omfattande golvreparation. Även Casa Haartman i Nådendal var stängt under årets sista månader på grund av reparationsarbeten.

Volontärverksamheten med museiambassadörer inleddes mars 2019. Till verksamheten, som är unik i sitt slag, anmälde sig 128 frivilliga personer. Under året har vi anordnat 10 träffar med varierande program, inklusive arkivkvällar, kulturträffar, föreläsningar och workshoppar, som på olika sätt strävar till att ge insyn i den museala verksamheten. I gengäld har museiambassadörerna utvärderat vår museala verksamhet och bidragit med utvecklingsförslag och idéer.

Sibeliusmuseum - Sibbe Atrium Live!: Lau Nau

SIBELIUSMUSEUM

Läs mer
Ett hem renoveringsbild

MUSEET ETT HEM

Läs mer
Casa Haartman - Vid invigningen av löksamlingen ingick guidningar i trädgården, tal och sång av en kvartett från Florakören.

CASA HAARTMAN

Läs mer

KAPITALFÖRVALTNING

Stiftelsens kapitalförvaltning är koncentrerad till tre huvudområden: aktier, fastigheter och ränteplaceringar. Aktie- och ränteplaceringar görs huvudsakligen genom direkta investeringar i noterade finska och svenska aktier och företagsobligationer. Fastighetsplaceringar görs som direktinvesteringar i fastigheter eller som placeringar i fastighets- och bostadsbolag.

Läs mer

KAPITALFÖRVALTNING

Stiftelsens kapitalförvaltning är koncentrerad till tre huvudområden: aktier, fastigheter och ränteplaceringar. Aktie- och ränteplaceringar görs huvudsakligen genom direkta investeringar i noterade finska och svenska aktier och företagsobligationer. Fastighetsplaceringar görs som direktinvesteringar i fastigheter eller som placeringar i fastighets- och bostadsbolag.

Läs mer

Hela årsberättelsen finns att ladda ner som pdf nedan.

Den officiella verksamhetsberättelsen och bokslutet finns också nedan.