Loading...
Home 2017-06-27T10:20:33+00:00

Skattmästarens översikt

Större genomslagskraft,
bättre avkastning,
ökad kommunikation år 2016
Läs mer

Vårt uppdrag, vision och värderingar

Stiftelsens för Åbo Akademi ändamål är att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi samt att även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete,särskilt vetenskaplig forskning.Vår vision är att skapa framtid och fungera som en bromellan det kulturella arvet och morgondagens samhälle. Vi är en värdestyrd organisation med en hundraårig historia.

Läs mer

Ökad kommunikation ger bättre insyn

Transparens är en av ledstjärnorna i vår verksamhet. Vi kommunicerar om hur vi förverkligar vårt syfte bland annat genom att ge ut magasinet Inblick och genom en aktiv närvaro i digitala kanaler. År 2016 satsade vi på utveckling av vår digitala kommunikation, förberedde oss för vårt 100-årsjubileum och arbetade med att definiera hur samhällsansvar präglar de olika delarna av vår verksamhet.

Läs mer

Det här möjliggjorde vi år 2016

Spetsforskning vid Åbo Akademi, två specialinstitut, museal verksamhet, stipendier och hederspris till forskare och studerande är bara några exempel på vad Stiftelsen för Åbo Akademi gjorde möjligt under 2016.

Läs mer

Arbetsstipendium: Östersjöforskning

Att studera vad som påverkar vilka arter av växtplankton som finns i grunda vattenpölar på klippor i den åländska ytterskärgården kan öka förståelsen för det globala ekologiska systemet. Kerstin Häggqvist, doktor i miljöbiologi vid Åbo Akademi, kunde koncentrera sig på att skriva sin avhandling klar tack vare arbetsstipendium från Stiftelsen för Åbo Akademi.

Läs mer

Spetsforskning: FunMat

”I förlängningen handlar det om själva livet”

Det ser ut som en papperslapp med vita prickar, men i varje vit prick kan man odla celler. Syftet är att hitta material som kan påverka cellers funktion – i tid och rum. Fem laboratorier samarbetar inom ramen för FunMat, Centret för funktionella material vid Åbo Akademi. Det är en av de interna spetsforskningsenheterna vid ÅA som Stiftelsen för Åbo Akademi understöder och som nu strävar efter att bli en av Finlands Akademis spetsenheter.

Läs mer

Mer än en vanlig historik

Åbo Akademis hundra första år är ett flerårigt forskningsprojekt.

Stiftelsen för Åbo Akademi har sammanlagt beviljat 800 000 euro för ett flerårigt och omfattande forskningsprojekt om Åbo Akademis historia. Det har utmynnat i en tredelad historik om Åbo Akademis 100 år som ges ut i samband med ÅA:s jubileumsår 2018.

Läs mer

Pristagare år 2016

Studentkåren är central i livets skola

I gränssnittet mellan människa och maskin

Forskning om somaliska flickors rykte i Åbo

Ann-Katrin Bender,
Ralf Törngren-pristagare 2016

ED Shahrokh Nikou,

Per Brahe-pristagare 2016

Anu Isotalo,

Donnerska institutets forskarpristagare år 2016

Studentkåren är central i livets skola

Ann-Katrin Bender,
Ralf Törngren-pristagare 2016

Läs mer

I gränssnittet mellan människa och maskin

ED Shahrokh Nikou,

Per Brahe-pristagare 2016

Läs mer

Forskning om somaliska flickors rykte i Åbo

Anu Isotalo,

Donnerska institutets forskarpristagare år 2016

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer

Fastigheter: Nya Geohuset invigdes

Det hade kanske varit billigare att riva gamla Chemicum från 1951 och bygga ett helt nytt hus. Men på Akademigatan 1 i Åbo tronar nu ett totalrenoverat Geohus, som blev infyttningsklart nästan ett halvår i förtid. Arkitektbyrån Sigge planerade renoveringen av Geo- huset och entreprenör var YIT Oy.
Läs mer

Forskningsinstitutets tillbakablick

Forskningsinstitutet befrämjar vetenskaplig forskning vid Åbo Akademi genom strategiska forskningssatsningar och forskarstipendier. År 2016 understödde institutet de fyra interna spetsforskningsenheterna vid Åbo Akademi med en miljon euro, delade ut över en miljon euro i understöd och stipendier riktade till forskningsverksamhet, stödde kulturprofessurer med 0,3 miljoner euro och ordnade en ”pitchning” för forskning inom humaniora, pedagogik och teologi.

Läs mer

Donnerska institutets verksamhetsår

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning deltog aktivt i arrangerandet av flera symposier och seminarier år 2016, bland annat evenemanget Aboagora som förenar konst och vetenskap.

Läs mer

Stiftelsedagen firades i oktober.

Stiftelserna i Egentliga Finland gjorde en gemensam satsning med att uppmärksamma den internationella Stiftelsedagen 1.10.2016.

Läs mer

Museal verksamhet

Kankas gård

Den medeltida herrgården Kankas är belägen i Masku och är en av de äldsta stenslott som varit bebott från medeltiden fram till våra dagar. Stiftelsen för Åbo Akademiövertog gården på 1990-talet. Verksamheten drivs av Kankas-stiftelsen. SÅA:s bidrag till Kankas-stiftelsen uppgick till 66 700 euro år 2016.

Läs mer

Sibeliusmuseum

Sibeliusmuseum består av de musikvetenskapliga samlingar som Stiftelsen för Åbo Akademi deponerat hos Åbo Akademi samt senare tillkommet material. Verksamheten vid Sibeliusmuseums utställningsavdelning finansieras av Stiftelsen för Åbo Akademi, utökat med intäkter från affärsverksamheten och inträdesbiljetter. Museifastigheten ägs och sköts av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Läs mer

Ett hem

Museet ”Ett hem” var konsul Alfred och Hélène Jacobssons privata hem som paret donerade till Stiftelsen för Åbo Akademi. Museet öppnades för allmänheten 1932 i den ursprungliga byggnaden på Tavastgatan 30 men har sedan 1965 fungerat i den nuvarande byggnaden på Biskopsgatan 14. I museet finns samlingar av konstverk, föremål och antikviteter.

Läs mer

Organisation

Vi som jobbar på Stiftelsen för Åbo Akademi

Vi finns i Observatoriet på Vårdberget i Åbo. Cirka 25 personer jobbar med ekonomi, placeringar, fastigheter och våra samlingar. Stiftelsen har en styrelse med sju medlemmar och en delegation med omkring femtio medlemmar. Både styrelsen och delegationen jobbar utan ersättning.

Läs mer

Närståendekretsen

Stiftelsen för Åbo Akademi har i sin närståendekretsanvisning lagt upp riktlinjer för hur eventuella transaktioner med närståendekretsen behandlas.

Läs mer

Kapitalförvaltning

Verksamhetsåret 2016 kännetecknades av en stark fokusering på att optimera avkastningen på stiftelsens placeringsportfölj. De åtgärder som gjordes under året utföll väl och bidrog till en klart bättre avkastningsnivå än vad som budgeterats. Placeringsverksamhetens totalavkastning blev 7,5 % och överskrider således den genomsnittliga avkastningen under de senaste tjugo åren.

Läs mer

Sammandrag av bokslutet för år 2016

Öppna PDF

Bokslut och verksamhetsberättelse

Stiftelsens för Åbo Akademi verksamhetsberättelse och bokslut för år 2016 inklusive revisionsberättelsen.

Öppna PDF